Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay

Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Theo đó, công tác xây dựng Đảng trở thành một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn, quyết định vai trò lãnh đạo của Đảng. Do đó luận bàn về vấn đề xây dựng Đảng đã có nhiều công trình khoa học làm sáng tỏ, song nghiên cứu một cách trực tiếp về vấn đề vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay được các tác giả tiếp cận dưới góc độ Khoa học Chính trị là một hướng đi mới.