Vấn đề đào tạo điều dưỡng trung cấp của các trường đáp ứng nhu cầu trong nước và hướng xuất khẩu lao động

Nội dung bài viết trình bày về mô hình đào tạo kỹ thuật viên - trung cấp điều dưỡng cho chăm sóc người bệnh nói chung và chăm sóc người già, người tàn tật, triển vọng nghề nghiệp trong nước và hướng xuất khẩu lao động của kỹ thuật viên điều dưỡng chăm sóc người già, người tàn tật.