Vai trò của sinh thiết tức thì trong phẫu thuật soave xuyên hậu môn tại Bệnh viện Trung Ương Huế

Đề tài này được tiến hành với mục tiêu nhằm đánh giá vai trò của phương pháp cắt lạnh trong phẫu thuật Soave xuyên hậu môn của bệnh hirschsprung thông qua tính chính xác và nhanh chóng. Nghiên cứu tiền cứu 55 mẫu tươi được lấy từ những vị trí nghi ngờ ở bệnh nhân có đại tràng to. Đối chiếu với kết quả giải phẫu bệnh của cắt thường để đưa ra chẩn đoán chính xác.