Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong quân đội

Bài viết trình bày có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đánh giá, sắp xếp, sử dụng cán bộ trong quân đội, coi đây là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho công tác cán bộ trong quân đội trong điều kiện hiện nay.