Tổng hợp xanh nano bạc từ dịch chiết dược liệu lá Sim (Rhodomyrtus tomentosa) và thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn

Đề tài trình bày phương pháp tổng hợp xanh nano bạc trong môi trường dịch chiết dược liệu lá Sim giàu polyphenol với vai trò vừa là tác nhân khử vừa là chất bảo vệ.