Tổng hợp 5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid làm tác nhân điều chế thuốc sunitinib chống ung thư

Một tổng hợp ngắn và thuận tiện của 5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic axit - một chất trung gian trong điều chế thuốc chống ung thư Sunitinib đã được báo cáo. Bằng cách sử dụng một nguyên liệu ban đầu rẻ, sẵn sàng, một trung gian quan trọng trong tổng hợp Sunitinib được điều chế bằng phản ứng trình tự đơn giản với tổng thể cao năng suất mà không thanh lọc theo cột.