Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu sự thay đổi của muỗi truyền bệnh sốt rét tại một số địa phương ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu (2000 - 2013)

Luận án xác định mối tương quan các quần thể muỗi truyền bệnh sốt rét với một số yếu tố khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa tại các địa điểm nghiên cứu và đề xuất giải pháp giám sát muỗi truyền sốt rét và sốt rét trong bối cảnh biến đổi khí hậu.