Tiêm tPA dịch kính điều trị phù hoàng điểm do tắc nhánh tĩnh mạch trung tâm võng mạc

Mục tiêu nghiên cứu: đánh giá hiệu quả tiêm tPA (tissue plasminogen activator – yếu tố hoạt hóa plasminogen tổ chức) vào dịch kính trong điều trị tắc nhánh tĩnh mạch trung tâm võng mạc (TMTTVM).