Thực trạng tự học của sinh viên điều dưỡng năm thứ nhất trường Cao đẳng Y tế Hà Nội năm học 2018-2019 và một số yếu tố liên quan

Bài viết trình bày mô tả thực trạng tự học của sinh viên điều dưỡng năm thứ nhất năm học 2018 – 2019 và một số yếu tố liên quan.