Thực trạng thừa cân béo phì ở học sinh tại một số trường trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2019

Nghiên cứu này được tiến hành với mục tiêu: Xác định tỷ lệ thừa cân béo phì và phân tích một số yếu tố liên quan ở học sinh tại một số trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội năm 2019.