Thực trạng nhân lực điều dưỡng viên trong công tác chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Oai - Hà Nội

Mục tiêu: Mô tả thực trạng nguồn nhân lực điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Oai - Hà Nội, năm 2018. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả trên 86 điều dưỡng đang làm việc tại các khoa lâm sàng tại bệnh viên đa khoa Huyện Thanh Oai – Hà Nội từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018.