Sự chính xác trong kiến thức và thực hành của điều dưỡng Việt Nam khi sử dụng thang điểm đánh giá tri giác glasgow

Trong đề tài này nhằm nghiên cứu điều tra sự chính xác về lý thuyết và thực hành của điều dưỡng khi sử dụng thang điểm đánh giá tri giác glasgow. Nghiên cứu cắt ngang mô tả, tiến hành bằng cách sử dụng bảng câu hỏi về kiến thức của điều dưỡng về thang điểm glasgow. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết.