Sỏi túi mật kèm sỏi ống mật chủ nên cắt túi mật nội soi ngay sau nội soi mật tụy ngược dòng không

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị sỏi túi mật (TM) có kèm sỏi ống mật chủ (OMC) bằng phối hợp kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) và cắt túi mật nội soi. Phân tích một số đặc điểm khi tiến hành một thì và nhiều thì.