Sổ tay Hướng dẫn một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với người khuyết tật tại cộng đồng

"Sổ tay Hướng dẫn một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với người khuyết tật tại cộng đồng" được biên soạn thông tin đến các bạn về đại cương Covid-19; Hướng dẫn người khuyết tật phòng chống dịch Covid-19; Hướng dẫn dành cho người chăm sóc, gia đình, tổ chức người khuyết tật và vì người khuyết tật hỗ trợ người khuyết tật phòng chống dịch Covid-19 tại cộng đồng.