Phân tích hàm lượng đồng, chì, cadmi và kẽm trong cây sài đất bằng phương pháp ICP-MS

Trong nghiên cứu này, hàm lượng tổng số của các kim loại đồng, chì, cadmi và kẽm trong 15 mẫu cây Sài đất lấy tại các địa điểm khác nhau ở một số tỉnh ở khu vực phía Bắc Việt Nam đã được phân tích bằng phương pháp ICP-MS.