Nhận xét hiệu quả gây chuyển dạ bằng đặt bóng Cook cải tiến vào ống cổ tử cung

Bài viết trình bày xác định hiệu quả và tính an toàn của bóng Cook cải tiến mô phỏng theo hình mẫu của bóng Cook nguyên bản đặt vào ống cổ tử cung gây chuyển dạ.