Nghiên cứu xây dựng, thử nghiệm mô hình quản lý chất lượng khám chữa bệnh tinh gọn tại bệnh viện quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết trình bày việc đánh giá thực trạng quản lý chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh trước và sau khi can thiệp bằng mô hình quản lý chất lượng khám chữa bệnh tinh gọn.