Nghiên cứu xây dựng quy trình thủy phân đường trắng để ứng dụng pha chế dung dịch tiêm truyền ngọt đẳng trương trong điều kiện dã ngoại

Bài viết nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng, xây dựng quy trình thủy phân đường trắng và đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng dung dịch đường trắng sau thủy phân.