Nghiên cứu xác định trinitrotoluen trong nước bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ (LC-MS/MS)

TNT là chất nổ có độc tính cao và có khả năng gây ô nhiễm môi trường. Hàm lượng vết của chúng trong nước sẽ được xác định bằng phương pháp LC-MS/MS sử dụng kỹ thuật ion hóa APCI. Giới hạn phát hiện của phương pháp là 0,202 µg/l.