Nghiên cứu quy trình gây miễn dịch tạo kháng thể IgY kháng vi khuẩn (vibrio cholerae) trên gà mái

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm xây dựng quy trình gây miễn dịch trên gà mái với kháng nguyên VKT, tạo cơ sở khoa học để thu thập kháng thể IgY kháng VKT từ trứng do gà mái được gây miễn dịch đẻ ra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.