Nghiên cứu mối tương quan giữa hiện tượng nghịch nhiệt và sức khỏe nhóm người cao tuổi tại Hà Nội

Đối với các khu vực đô thị có hàm lượng các chất ô nhiễm cao trong không khí như TP. Hà Nội, tác động của hiện tượng nghịch nhiệt đến chất lượng không khí sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người do mật độ dân số cao và chất lượng môi trường không khí suy giảm.