Nghiên cứu điều chế phức kháng thể đơn dòng nimotuzumab gắn đồng vị phóng xạ I-131 dùng trong điều trị ung thư

Bài viết tập trung mô tả quy trình đánh dấu iod phóng xạ với kháng thể đơn dòng nimotuzumab để điều chế dược chất phóng xạ 131I-nimotuzumab dùng trong điều trị ung thư. Nimotuzumab là kháng thể đơn dòng kháng thụ thể tăng trưởng biểu bì người theo cơ chế cạnh tranh với EGF (yếu tố tăng trưởng biểu bì).