Nghiên cứu đặc điểm và thái độ xử trí suy thai cấp tại khoa phụ sản Bệnh viện Trung ương Huế

Bài viết trình bày việc khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và thái độ xử trí suy thai cấp tại khoa Phụ sản Bệnh viện Trung ương Huế. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 208 bệnh nhân được chẩn đoán suy thai cấp tại khoa Phụ sản Bệnh viện Trung ương Huế từ 06/2016 – 03/2017.