Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị dị vật đường ăn

Bài viết nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng dị vật đường ăn và đánh giá kết quả điều trị dị vật đường ăn tại Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế.