Nghiên cứu các rối loạn nội tiết bệnh lý u tuyến yên

Bài viết trình bày nghiên cứu các rối loạn nội tiết bệnh lý u tuyến yên. Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang, tại khoa ngoại thần kinh bệnh viện Đà Nẵng và bệnh viện Chợ Rẫy.