Nghiên cứu bào chế viên nén rã nhanh trong miệng chứa amlodipin 0,5 mg

Bài viết Nghiên cứu bào chế viên nén rã nhanh trong miệng chứa amlodipin 5 mg được thực hiện với mong muốn đa dạng hóa chế phẩm trên thị trường và hướng đến nhiều đối tượng người dùng khác nhau.