Năng lực tự định hướng học tập của sinh viên cử nhân điều dưỡng và các yếu tố liên quan

Bài viết trình bày việc đánh giá năng lực tự định hướng học tập (TĐHHT) của sinh viên năm nhất cử nhân điều dưỡng và các yếu tố liên quan.