Một số yếu tố liên quan đến chẩn đoán muộn bệnh Kawasaki ở trẻ em

Bài viết trình bày một số yếu tố liên quan đến chẩn đoán muộn bệnh Kawasaki ở trẻ em. Mô tả cắt ngang, nghiên cứu được tiến hành từ tháng 7/2015 - tháng 8/2016, có 172 bệnh nhân Kawasaki được chẩn đoán.