Một số phương pháp định lượng paracetamol trong viên nén theo quy định của dược điển

Bài viết này tóm tắt một số phương pháp định lượng paracetamol trong viên nén được quy định trong dược điển Việt Nam và dược điển một số nước trên thế giới.