Một cải tiến thuật toán FCM để phân cụm dữ liệu lớn và ứng dụng cho truy vấn ảnh

Bài viết giới thiệu kết quả mới sử dụng phép phân cụm mờ C-Means (FCM) cải tiến thay thế cho K-means để chọn các điểm neo trong tập ảnh cần tra cứu. Thực nghiệm đã chứng tỏ tính hiệu quả của đề xuất cách chọn tập các điểm neo cho thuật toán EMR bằng phương pháp phân cụm mới đã thực sự tăng chất lượng truy vấn ảnh.