Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu bất thường nhiễm sắc thể và phát hiện mất đoạn AZFabcd ở những nam giới vô tinh và thiểu tinh nặng

Luận án nghiên cứu những vấn đề nhằm xác định tỷ lệ, phân bố các dạng bất thường nhiễm sắc và mất đoạn nhỏ nhiễm thể Y vùng AFZabcd ở nam giới vô sinh và thiếu tinh nặng; xác định mối liên quan giữa đặc điểm tinh dịch và bất thường di truyền ở nam giới vô sinh va thiếu tinh nặng.