Kiến thức, thực hành bán thuốc kháng sinh của người bán hàng tại cơ sở bán thuốc tư nhân và một số yếu tố ảnh hưởng tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Bài viết tiến hành Mô tả kiến thức, thực hành của người bán thuốc về bán thuốc kháng sinh và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến thực hành bán thuốc kháng sinh của người bán thuốc.