Kiến thức, thái độ của người bệnh sau mổ đối với sự giáo dục sức khỏe của điều dưỡng tại khoa ngoại chấn thương Bệnh viện đa khoa Sài Gòn

Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ người bệnh có kiến thức, thái độ đúng về sự giáo dục sức khỏe của điều dưỡng. Đồng thời, xác định mối liên quan giữa kiến thức và thái độ của người bệnh đối với việc giáo dục sức khỏe của điều dưỡng với các yếu tố nhân chủng học, kinh nghiệm - xã hội và bệnh hiện tại.