Kiến thức, thái độ của người bệnh đối với sự giáo dục sức khoẻ của điều dưỡng tại khoa y học cổ truyền Bệnh viện Thống Nhất

Xác định tỷ lệ người bệnh có kiến thức, thái độ đúng về sự giáo dục sức khỏe của Điều dưỡng. Xác định mối liên quan giữa kiến thức và thái độ của người bệnh đối với việc giáo dục sức khỏe của điều dưỡng và mối liên quan đến các yếu tố nghề nghiệp, trình độ của người bệnh.