Khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo chuyên môn của nhân viên y tế trạm y tế xã, phường tại khu vực miền trung Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm mô tả thực trạng đào tạo chuyên môn của các Trạm y tế xã, phường ở một số tỉnh khu vực miền Trung Việt Nam và khảo sát nhu cầu đào tạo của nhân viên y tế hiện đang công tác tại Trạm y tế xã, phường ở một số tỉnh khu vực miền Trung Việt Nam.