Khảo sát thực trạng kỹ năng thuyết phục người bệnh của điều dưỡng khoa khám bệnh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Thuyết phục người bệnh là một kỹ năng mềm rất quan trọng cần được các điều dưỡng viên khoa Khám bệnh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sử dụng thành thạo, hiệu quả trong quá trình tương tác với người bệnh - đối tượng khách hàng của Bệnh viện.