Khảo sát nồng độ myeloperoxidase trên bệnh nhân mắc bệnh mạch vành

Bài viết trình bày khảo sát giá trị nồng độ myeloperoxidase trên bệnh nhân mắc bệnh mạch vành tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định từ 09/2013 – 05/2014.