Khảo sát nhận thức và thái độ của điều dưỡng về vai trò, nhiệm vụ của điều dưỡng hành chánh khoa tại Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương

Nghiên cứu với mục tiêu nhằm tìm hiểu sự nhận thức và thái độ của điều dưỡng về vai trò và nhiệm vụ của điều dưỡng hành chánh khoa tại bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương từ 02/2011 đến 07/2011. Phỏng vấn trực tiếp 354 điều dưỡng bằng phiếu khảo sát tại bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương từ 02/2011 đến 07/2011. Mời các bạn cùng tham khảo đề tài qua bài viết này.