Khảo sát đặc điểm túi phình nội sọ vỡ trên X quang mạch máu não số hóa xóa nền

Bài viết trình bày mô tả đặc điểm túi phình nội sọ vỡ trên chụp X quang mạch não số hóa xóa nền, từ đó tìm hiểu mối liên quan giữa hình ảnh học túi phình nội sọ vỡ và tình trạng lâm sàng.