Khảo sát đặc điểm hình ảnh X quang cắt lớp điện toán của u mô đệm đường tiêu hóa

Bài viết mô tả đặc điểm hình ảnh của UMĐĐTH trên X quang cắt lớp điện toán (XQCLĐT). Xác định mối tương quan giữa các đặc điểm hình ảnh với TNAT của UMĐĐTH.