Hình ảnh tế bào học trong viêm tuyến giáp de quervain: Qua 36 trường hợp chọc hút kim nhỏ

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nhằm xác định đặc điểm tế bào học của viêm giáp De Quervain. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu 36 trường hợp viêm tuyến giáp De Quervain được ghi nhận tại khoa giải phẫu bệnh, bệnh viện C Đà Nẵng qua phương pháp chọc hút kim nhỏ trong 5 năm từ 2001-2006.