Hiệu quả huấn luyện sử dụng thang đo nhận định vết loét do tỳ đè DESIGN-R của điều dưỡng

Bài viết trình bày đánh giá hiệu quả huấn luyện sử dụng thang đo nhận định vết LDTĐ DESIGN-R cho điều dưỡng và xác định các yếu tố liên quan đến hành vi sử dụng thang đo.