Hiệu quả của tủ nuôi cấy phôi thế hệ mới trong hỗ trợ sinh sản: Nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng

Bài viết trình bày đánh giá hiệu quả nuôi cấy phôi khi sử dụng tủ cấy thế hệ mới K-system (G185) so với tủ cấy thường qui Galaxy (170R).