Dự báo thời hạn bảo quản thuốc phóng pyrocxilin trong điều kiện bao gói kín bằng phương pháp thử nghiệm gia tốc

Bài viết này trình bày kết quả việc áp dụng tiêu chuẩn OCTB-84-2433-90 để dự báo thời hạn bảo quản an toàn một mác thuốc phóng pyrocxilin cụ thể trong điều kiện Việt Nam căn cứ sự suy giảm hàm lượng chất an định DPA theo thời gian gia tốc.