Định lượng Nicotinamid và xác định giới hạn tạp chất liên quan trong viên sủi Vitamin PP 250mg/OPC bằng các phương pháp sắc ký

Bài viết trình bày việc định lượng Nicotinamid và xác định giới hạn tạp chất liên quan trong viên sủi Vitamin PP 250mg/OPC bằng các phương pháp sắc ký.