Điểm bất động đối với chương trình logic diễn giải

Bài báo này trình bày ngữ nghĩa điểm bất động đối với chương trình logic diễn giải. Đầu tiên, nghiên cứu ngữ nghĩa điểm bất động đối với chương trình logic dạng tuyển dương, trên cơ sở đó xây dựng các phép chuyển đổi chương trình logic, chương trình Horn diễn giải và chương trình logic diễn giải về chương trình logic dạng tuyển không chứa ký hiệu phủ định.