Đánh giá tình hình sử dụng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu trong các Bệnh viện Y học Cổ truyền năm 2010-2012

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm đánh giá tình hình sử dụng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu trong các bệnh viện y học cổ truyền (YHCT). Đối tượng: các bệnh viện YHCT đại diện cho 8 vùng sinh thái trong toàn quốc.