Đánh giá thực trạng kiến thức, thực hành, thái độ của điều dưỡng về chăm sóc vết thương theo chuẩn năng lực và một số yếu tố liên quan

Bài viết mô tả cắt ngang kết hợp định lượng và định tính 145 điều dưỡng tại 7 khoa với 50 câu hỏi phát vấn, 15 chỉ số thực hành và 16 câu hỏi về thái độ nhằm đánh giá kiến thức, thực hành, thái độ của điều dưỡng trong chăm sóc vết thương theo năng lực và một số yếu tố liên quan.