Đánh giá thay đổi chất lượng cuộc sống điều trị rám má bằng Laser QS YAG kết hợp sản phẩm 2 thành phần 4-N-butylresorcinol và axit tranexamic

Nghiên cứu với mục tiêu đánh giá thay đổi chất lượng cuộc sống của người bệnh sau điều trị rám má bằng Laser QS YAG kết hợp sản phẩm 2 thành phần 4-n-butylresorcinol và axit tranexamic.