Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt u tuyến thượng thận ở trẻ em

Bài viết trình bày việc mô tả kĩ thuật và đánh giá kết kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt u tuyến thượng thận ở trẻ em.